Om oss

Nuvarande ägarna har drivit Haneberg Säteri sedan 1974. Vår ambition är att bevara de historiska miljöerna för framtiden, samt erbjuda bekväma boenden i en vacker och levande landsbygd. Vi bedriver huvudsakligen tre verksamheter:

Fastighetsförvaltning
Haneberg Säteri hyr ut ett 50-tal permanentboenden och ett mindre antal fritidshus, i gemytlig landsbygdsmiljö. Ett tiotal av permanentboendena ligger på Hanebergs gårdscentrum, fem finns på gården Thomastorp i Julita och sexton finns på trygghetsboendet Rosendal. Övriga bostäder ligger mer eller mindre enskilt runt omkring på gårdens marker. Utöver bostadshusen förvaltas även olika ekonomibyggnader, driftsbyggnader och historiska byggnader, däribland själva herrgårdsbyggnaden.

Skogsbruk
Vi förvaltar och förädlar nästan 2 000 hektar skogsmark – främst tall och gran, men även blandad lövskog. Målet är att producera högkvalitativ träråvara för byggnation, energi och papper, samtidigt som det tas särskild hänsyn till kultur- och naturvärden, som exempelvis bevarande av fornminnen.

Lantbruk
Inom lantbruket bedriver vi främst spannmålsproduktion. Omkring 350 hektar används som odlings- och betesmarker. Vi odlar de traditionella sädesslagen och låter betande får hålla de svårodlade markerna öppna. Vårt mål med lantbruket är att bibehålla den vackra historiska landsbygdsmiljön.


Historia

Den äldsta dokumentationen av godset är ett brev från 1297, då riddaren och riksrådet Lars Boberg överlät det till munkarna i Julita. Godset bar då namnet Gräfseboda. Genom århundraden passerade det genom ett otal ägares händer.

Under den senare delen av 1500-talet tillföll det adelsätten Rosenhane – vida känd inom sörmländsk herrgårdshistoria. Man rustade då upp godset och gav det istället namnet Haneberg. Rosenhane var Hanebergs herrefolk i över hundra år, i fyra släktled.

Därefter ärvdes och såldes godset genom ytterligare ett antal ägare, bland andra riddaren Ernst Ludvig von Engelhardt och bankiren Carl Cervin. Slutligen, år 1974, tog familjerna Reinhold Gustafsson och Kruhsberg över driften av Haneberg.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för en utförlig och djupdykande redogörelse av godsets anrika historia.